Algemene Voorwaarden 

Algemene Voorwaarden 
Daisy Janssen Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te (5741 HD) Beek en Donk, Oranjelaan 35A. Daisy Janssen Fotografie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81637403. 

Algemeen 
1. Daisy Janssen Fotografie heeft auteursrecht op haar foto’s. Daisy Janssen Fotografie blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s, mits hier andere afspraken over gemaakt zijn. 
2, Daisy Janssen Fotografie is bekend met de privacy wet en zal geen gegevens van de klant (adres, email, naam en telefoonnummer) aan derden bekend maken. 

Toepassing 
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Daisy Janssen Fotografie en klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. 

Aanbod 
4. Daisy Janssen Fotografie doet een aanbod in de vorm van een prijslijst en een boekingsformulier. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. 
5. Klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Daisy Janssen Fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. 

Uitvoering van de opdracht 
6. Indien klant een fotoshoot in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, dient klant voor een geschikte vervangende (binnen)locatie te zorgen, met voldoende natuurlijk licht. 
7. Indien er voor het fotograferen op de door klant gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding. 

Annulering en opschorting 
8. Wanneer het op het moment van de korte fotosessie slecht weer is (regen, extreme koude of sneeuwval) wordt de shoot verzet, in overleg met Daisy Janssen Fotografie en klant, naar een nieuwe datum. 

9. Ook kan het gebeuren dat de korte fotosessie verzet moet worden vanwege ziekte. Dit kan tot uiterlijk 5 uur vooraf gaand aan het shoottijdstip doorgeven worden, er wordt altijd een nieuwe datum afgesproken. Mocht de klant geen nieuwe datum willen afspreken, dan wordt het een annulering. 
10. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Daisy Janssen Fotografie, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. 
11. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 
12. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. 
13. Bij annulering of ontbinding van de bruiloftsovereenkomst door opdrachtgever binnen 3 maanden voor de overeengekomen opdracht-datum brengt fotograaf 50% van het totaal bedrag in rekening. Zij is niet meer in staat om deze datum binnen aanzienlijk korte termijn opnieuw te vullen met een nieuwe opdracht. 
14. Bij annulering of ontbinding van de overeenkomst met betrekking tot de overige fotosessies, welke dus geen bruiloft is, waarvoor geen aanbetaling is gedaan en waarvoor reeds een datum is overeengekomen, is een vergoeding van €100,- van opdrachtgever aan Daisy Janssen Fotografie verschuldigd. Indien de annulering of ontbinding door opdrachtgever eerder dan vier weken voorafgaand aan de overeengekomen datum plaatsvindt, wordt er geen vergoeding in rekening gebracht. 


Levering en bewerking 
15. Daisy Janssen Fotografie geeft veel aandacht aan de bewerking van de beelden, daarom worden geen onbewerkte originele beelden (RAW) geleverd. 
16. Het is niet toegestaan de beelden zelf te bewerken. 
17. Daisy Janssen Fotografie levert foto’s in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Foto’s worden bewerkt op onder meer kleur, contrast, licht, witbalans en uitsnede. Fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen toe en verwijderd slechts storende elementen indien zij dit zelf nodig acht. 
18. Daisy Janssen Fotografie levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop klant geen invloed heeft. 

19. Daisy Janssen Fotografie levert fotobestanden 8 weken na de bruiloft en 2 weken na een korte fotosessie, via een online galerij. Opdrachtgever kan de foto’s vanuit deze online galerij kiezen. In geval van een bruiloft krijgt opdrachtgever de volledige galerij. 
20. Alle foto’s worden in kleur of zwart-wit geleverd. 
21. In het geval van een bruiloft wordt het album niet eerder ontworpen en geleverd dan de laatst door Daisy Janssen Fotografie aan klant verstuurde factuur is voldaan. In geval van een fotoshoot worden de foto’s niet eerder geleverd dan de factuur met betrekking tot de fotoshoot is voldaan. 

Aansprakelijkheid 
22. Daisy Janssen Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Daisy Janssen Fotografie of diens vertegenwoordigers. 
23. Daisy Janssen Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Daisy Janssen Fotografie geleverd zijn. 
24. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag. 

Vergoeding 
25. Daisy Janssen Fotografie heeft het recht ten alle tijden prijzen en pakketten te wijzigen. 
26. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de geleverde diensten van derden. Daisy Janssen Fotografie zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen wanneer dit optreed. 
27. In het geval van een bruiloft verlangt Daisy Janssen Fotografie een aanbetaling van tenminste 50% 3 maanden voor het huwelijk van het geoffreerde en overeengekomen bedrag. 
28. Indien aannemelijk is dat Daisy Janssen Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Daisy Janssen Fotografie dit doorberekenen aan klant. 
29. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door Daisy Janssen Fotografie gehanteerde prijzen. 

30. Alle door Daisy Janssen Fotografie genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. 

Betalingsvoorwaarden 
31. Daisy Janssen Fotografie zal voor het door klant verschuldigde bedrag een factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 
32. Het betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 
33. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is Daisy Janssen Fotografie gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. 
34. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen. 
35. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Daisy Janssen Fotografie zal in een dergelijk geval opdrachtgever eerst in gebreke stellen. 

Album 
36. Klant heeft de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst van de foto’s of toegang tot de online galerij, een selectie foto’s aan te wijzen die fotograaf in het album moet verwerken. Indien Daisy Janssen Fotografie binnen 14 dagen geen selectie ontvangt, zal zij zelf foto’s selecteren. 
37. Daisy Janssen Fotografie zorgt voor een eerste opmaak van het album, indien gewenst met een afgesproken selectie foto’s – aangevuld met foto’s die door Daisy Janssen Fotografie zijn geselecteerd, naar eigen kennis, stijl en inzicht. Het eerste ontwerp wordt geleverd binnen vier weken nadat ten minste de factuur voor het album is voldaan. 
38. Opdrachtgever mag maximaal één wijziging in het albumontwerp laten aanbrengen. 
39. Toegestane wijzigingen omvatten het geheel verwijderen van spreads (twee aangesloten pagina’s) of het vervangen van individuele foto’s voor een foto van dezelfde verhouding. 
40. Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na levering van het ontwerp wijzigingen aan laten brengen. 

41. Daisy Janssen Fotografie zal wijzigingen binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp. 
42. Extra wijzigingen of andere wijzigingsverzoeken zijn tegen betaling mogelijk. Daisy Janssen Fotografie zal opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van de kosten daarvan. 
43. Daisy Janssen Fotografie laat (bruids)albums niet eerder drukken dan wanneer opdrachtgever heeft aangegeven geen verdere veranderingen in de gekozen foto’s te wensen en nadat opdrachtgever de factuur met betrekking tot het (bruids)album heeft voldaan. Indien enige bevestiging met betrekking tot het ontwerp binnen 14 dagen na laatste ontwerp uitblijft, zal Daisy Janssen Fotografie dit begrijpen als een bevestiging van het laatst overlegde ontwerp. Daisy Janssen Fotografie zal dan het album bestellen dat overeenkomt met de reeds betaalde vergoeding met betrekking tot het album, ook als dit een wijziging van het ontwerp inhoudt. 
44. Levering van het album in overleg en na betaling. 


Klachten 
45. Mochten er klachten zijn, dan moet dit binnen 14 dagen na ontvangst van de beelden door Daisy Janssen Fotografie zijn ontvangen. Vervolgens wordt er in overleg gekeken naar een passende oplossing.

Commerciële en zakelijke doeleinden 
46. Als je een shoot boekt bij Daisy Janssen Fotografie geeft de klant toestemming dat de beelden online gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden van Daisy Janssen Fotografie, waaronder doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, sociale media, in drukwerk en beursmateriaal, mits voor of tijdens de shoot anders aangegeven door de klant. 
47. Daisy Janssen Fotografie mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs. 
48. Opdrachtgever is verplicht toestemming te vragen aan Daisy Janssen Fotografie wanneer zij de beelden door wil geven aan Commerciële (online) bedrijven of media platformen. 
49. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.